سوال :
با توجه به اینکه بسیاری از آثار مکتوب شیعی اسلامی از ایران خارج می‌گردد و به‌دست اهل کفر می‌افتد حکم شرعی فروش آثار اسلامی و شیعی به اجانب و کفار را بیان فرمایید.
جواب:

بسمه€Œتعالی، این معامله€Œها جایز نیست؛ چون سبب تضعیف اسلام و مسلمین می€Œشود.