سوال :
آیا وقف بنفسه موضوعیت دارد؟ یعنی اگر مالی را وقف کنیم بهتر است یا هبه و هدیه دهیم؟
جواب:

بسمه تعالی: وقف، بازدهی و انتفاع دائمی دارد.