سوال :
جایگاه وقف و جایگاه طلب را برای اینجانب تعیین فرمایید؛ آیا شخص بدهکار می‌تواند قبل از پرداخت بدهی به اشخاص، اموالش را وقف نماید؟
جواب:

بسمه‌تعالی: به‌نحو کلی و مشاع می‌تواند وقف کند.