سوال :
نظر به اینکه نسل متولیان منقرض نشده، آیا تولیت موقوفه در این مرحله به مطلق علاء و مجتهدین می‌رسد؟
جواب:

بسمه‌تعالی: تولیت موقوفه به همان نسل متولیان می‌رسد، نه دیگران.