توضیح المسائل

استمناء

(١٢٩٣) اگر روزه‌‌دار استمناء کند، یعنى با خود کارى کند که منى از او بیرون آید‌‌؛ روزه‌‌اش باطل مى‌‌شود‌‌.

(١٢٩۴) اگر بى اختیار منى از او بیرون آید، روزه‌‌اش باطل نیست، ولى اگر عمداً کارى کند که بى اختیار منى از او بیرون آید روزه‌‌اش باطل مى‌‌شود، در صورتى که بداند یا اطمینان داشته باشد که به سبب آن کار، منى بى اختیار خارج خواهد شد.