توضیح المسائل

فُقّاع

(١١٩) فُقّاع که غالباً از جو گرفته مى‌‌شود و به آن آبجو مى‌‌گویند نجس و خوردن آن حرام است، ولى آبى که به دستور طبیب از جو مى‌‌گیرند و به آن ماءالشعیر مى‌‌گویند پاک مى‌‌باشد.