توضیح المسائل

آداب شير دادن

(١٩٧۵) مستحب است دایه‌‌اى را که براى طفل مى‌‌گیرند، دوازده امامى و داراى عقل، عفت، صورت نیکو باشد، و مکروه است کم عقل یا غیر دوازده امامى یا بد صورت، یا بدخُلق، یا زنازاده باشد، و نیز مکروه است دایه‌‌اى بگیرند که بچه او از زنا به دنیا آمده باشد‌‌.