توضیح المسائل

عرق شتر نجاست‌خوار

(١٢۴) عرق شتر نجاستخوار بنا بر اظهر پاک است اگر چه احتیاط مستحب در اجتناب است؛ ولى اگر حیوانات دیگر نجاستخوار شوند، اجتناب از عرق آنها لازم نیست.