توضیح المسائل

انتقال

(٢٠٨) اگر خون بدن انسان یا خون حیوانى که خون جهنده دارد به بدن حیوانى که خون جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود پاک مى‌‌گردد و این را انتقال گویند‌‌؛ پس خونى که زالو از انسان مى‌‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمى‌‌شود و مى‌‌گویند خون انسان است‌‌، تا وقتى که چنین است نجس مى‌‌باشد‌‌.

(٢٠٩) اگر کسى پشه‌‌اى را که به بدنش نشسته بکشد‌‌، و نداند خونى که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه مى‌‌باشد‌‌، پاک است‌‌؛ و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولى جزو بدن پشه حساب شود‌‌. اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدرى کم باشد که بگویند خون انسان است‌‌، یا معلوم نباشد که به آن خون پشه مى‌‌گویند یا خون انسان‌‌، نجس مى‌‌باشد‌‌.