توضیح المسائل

وضوى ارتماسى

(٢۶٣) وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دست‌‌ها را به قصد وضو در آب داخل کند یا آنها را بعد از این که در آب فرو برد، به قصد وضو بیرون آورد. و اگر موقعى که دست‌‌ها را در آب فرو مى‌‌برد نیت وضو کند و تا وقتى که آنها را از آب بیرون مى‌‌آورد و ریزش آب تمام مى‌‌شود به قصد وضو باشد، وضوى او صحیح است‌‌؛ و نیز اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند و تا وقتى که ریزش آب تمام مى‌‌شود به قصد وضو باشد وضوى او صحیح مى‌‌باشد.

(٢۶۴) در وضوى ارتماسى نیز باید صورت و دست‌‌ها از بالا به پایین شسته شود، پس اگر وقتى که صورت و دست‌‌ها را در آب فرو مى‌‌برد قصد وضو کند‌‌، باید صورت را از طرف پیشانى و دست‌‌ها را از طرف آرنج در آب فرو برد‌‌؛ و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند‌‌، باید صورت را از طرف پیشانى و دست‌‌ها را از طرف آرنج بیرون آورد‌‌.

(٢۶۵) اگر وضوى بعضى از اعضاء را ارتماسى و بعضى را غیر ارتماسى انجام دهد اشکال ندارد‌‌.

(٢۶۶) شخصى که مى‌‌تواند بدون کمک دیگران وضوى ارتماسى بگیرد نباید به کمک دیگران وضوى غیر ارتماسى (‌‌ترتیبى‌‌) بگیرد‌‌.