توضیح المسائل

خون‌‌هاى سه‌‌گانه

خون‌های سه گانه عبارتند ار:

۱. استحاضه

۲.حیض

۳.نفاس