۱۴ شهریور ۱۳۹۷

تشرف حضرت آیت الله محفوظی (دامت برکاته) به مشهد مقدس

تشرف حضرت آیت الله محفوظی (دامت برکاته) به مشهد مقدس و پابوسی آستان قدس رضوی

تشرف حضرت آیت الله محفوظی (دامت برکاته) به مشهد مقدس و پابوسی آستان قدس رضوی و دیدار با تولیت حرم مطهر رضوی حضرت آیت الله رئیسی(زید عزه)

 

 

6671 مرتبه بازدید