۱۱ دی ۱۳۹۵

حسن خلق

مردم در ايمان و اعتقاد، برابر و يكسان نيستند: برخى ايمانشان ضعيف، بعضى متوسط و عده اى كامل اند.

مردم در ايمان و اعتقاد، برابر و يكسان نيستند:

برخى ايمانشان ضعيف، بعضى متوسط و عده اى كامل اند.

بى ترديد، ايمان كامل در گرو انجام دادن رفتارهايى است كه مطابق دستورهاى دينى و بر وفق عقل سليم و فطرت پاك باشد.

يكى از اين رفتارها، داشتن اخلاق پسنديده است. به طورى كه امام باقر(عليه السلام) فرمود:

إنَّ أكْمَلَ المؤمِنينَ ايماناً أحْسَنَهُمْ خُلقاً.

كامل ترين مؤمنان از جهت ايمان، نيكوترين آنان از نظر اخلاق است.

3050 مرتبه بازدید