احكام نگاه كردن, احکام

احكام نگاه كردن

(١٩٢٩) نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به موى آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن‌‌، حرام است‌‌. و نگاه کردن به صورت و دست‌‌هاى آنها اگر به قصد لذت باشد، حرام است، و امّا بدون قصد لذت، نگاه به آنها بنا بر اظهر جایز است‌‌.

(١٩٣٠) بنا بر احتیاط واجب نگاه کردن مرد به بدن و موى دخترى که نُه سالش تمام‌‌نشده ولى خوب و بد را مى‌‌فهمد جایزنیست، اگرچه بدون‌‌قصد لذت هم باشد.

(١٩٣١) نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم‌‌، بنا بر احتیاط واجب‌‌، حرام است‌‌. و همچنین نگاه کردن زن به بدن پسرى که بالغ نشده ولى خوب و بد را مى‌‌فهمد‌‌، جایز نیست‌‌. و اما جواز نگاه کردن زن به قسمتى از بدن مرد نامحرم که غالباً باز است‌‌، مثل سر‌‌، خالى از وجه نیست‌‌، مگر این که این نگاه کردن کمک به معصیت باشد‌‌.

(١٩٣٢) دست زدن مرد به بدن زن نامحرم یا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم‌‌، مثل نگاه کردن‌‌، حرام است‌‌. و دست زدن مرد به صورت و دست‌‌هاى زن نامحرم و بالعکس نیز بنا بر اظهر جایز نیست‌‌.

(١٩٣٣) نگاه کردن به زنان اهل ذمّه بلکه به زنان کافرى که از هنگام تولد محکوم به کفر هستند به جاهایى از بدن آنها که عادتاً پوشانیده نمى‌‌شود‌‌، بدون قصد لذت و در صورتى که خوف واقع شدن در حرام نباشد، جایز است‌‌. و بنا بر اظهر نگاه کردن به زنان بادیه‌‌نشین و غیر آنها که عادت به پوشاندن ندارند، بدون قصد لذت، جایز است مگر در صورت خوف وقوع در حرام، پس معاشرت با آنها در داد و ستد و سایر نیازها‌‌، جایز است‌‌.

(١٩٣۴) شنیدن صداى زن نامحرم بدون قصد لذت، جایز است.

(١٩٣۵) زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه کمک به حرام و قصد لذتى در بین نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که از پسر غیر بالغ که خوب و بد را مى‌‌فهمد نیز خود را بپوشاند‌‌. و همچنین احتیاط واجب آن است که مرد هم بدن خود را از زن نامحرم بپوشاند اگر چه کمک بر حرام نباشد، و اگر کمک بر حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است، همان طور که پوشاندن عورت از زن نامحرم واجب است‌‌. و نیز احتیاط واجب آن است که مرد بدن خود را از دختر نامحرمى که نُه سالش تمام نشده ولى خوب و بد را مى‌‌فهمد بپوشاند، اگر چه قصد لذتى در بین نباشد.

(١٩٣۶) نگاه کردن به عورت دیگرى، حتى به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى‌‌فهمد، حرام است، ولى زن و شوهر مى‌‌توانند به تمام بدن یکدیگر، چه ظاهر و چه باطن‌‌، نگاه کنند.

(١٩٣٧) مرد و زنى که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند مى‌‌توانند غیر از عورت، به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

(١٩٣٨) نگاه کردن مرد به بدن مرد دیگر با قصد لذت و همچنین نگاه کردن زن به بدن زن دیگر با قصد لذت‌‌، حرام است‌‌، ولى بدون قصد لذت جایز است‌‌.

(١٩٣٩) اگر مرد براى معالجه زن نامحرم و یا زن براى معالجه مرد نامحرم ناچار شود که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند‌‌، اشکال ندارد‌‌، ولى اگر بانگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند‌‌، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید نگاه کند‌‌.

(١٩۴٠) اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگاه کند اشکال ندارد.

(١٩۴١) نگاه کردن و دست زدن به بدن پیرزن و بچه غیر ممیز که خوب و بد را نمى‌‌فهمد، بدون قصد لذّت، جایز است.

(١٩۴٢) نگاه کردن مرد به صورت زنى که مى‌‌خواهد با او ازدواج کند جایز است به شرط آن که بداند که مانع شرعى از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول مى‌‌کند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‌‌اى پیدا مى‌‌کند‌‌. و با این شرایط‌‌، نگاه کردن فقط براى این مرد جایز است‌‌، اگر چه چند مرتبه باشد‌‌، بلکه چنین نگاه کردنى براى جلوگیرى از نزاع بعد از عقد‌‌، مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست‌‌، و بنا بر اظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است‌‌. و وجهى دارد که زن هم بتواند به مردى که مى‌‌خواهد با او ازدواج کند با شرایطى که گفته شد نگاه کند‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *