احكام طهـارت, احکام, احکام تقلید

احکام آب‌ها

(۵٢) آب مضاف ـ‌‌که معنى آن گفته شد‌‌ـ چيز نجس را پاک نمى‌‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.

(۵٣) آب مضاف هرقدر زياد باشد اگر ذره‌‌اى نجاست به آن برسد، نجس مى‌‌شود ـ‌‌البته در موارد متعارف که احتمال نجس شدن به وسيله ملاقات داده شود‌‌ـ ولى چنانچه از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى که به چيز نجس رسيده نجس و مقدارى که بالاتر از آن است پاک مى‌‌باشد. مثلا اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند، آنچه به دست رسيده نجس، و آنچه به دست نرسيده پاک است. بلکه در بعضى از موارد که آب مضاف جريان دارد، اگر قسمت آخر آب، نجس شود نجس شدن قسمت اوّل آن، خالى از تأمل نيست‌‌، اگر چه سطح اوّل و آخر آب يکى باشد و از بالا به پايين جريان نداشته باشد، در صورتى که عرفاً به سبب ملاقات، تأثر و انفعال حاصل نشود، بلکه نجس نشدن قسمت اول‌‌، خالى از وجه نيست.

(۵۴) اگر آب مضافِ نجس، طورى با آب کر يا جارى مخلوط شود، که ديگر به آن آب مضاف نگويند بلکه مردم بگويند آب است (‌‌بدون ضميمه کردن کلمه ديگرى به آن‌‌)‌‌، پاک مى‌‌شود‌‌.

(۵۵) آبى که مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يانه، و با مختصر تحقيق و بررسى هم نشود وضع آن را روشن کرد، مثل آب مطلق است، يعنى چيز نجس را پاک مى‌‌کند، وضو و غسل هم با آن صحيح است‌‌. و آبى که مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه، مثل آب مضاف است، يعنى چيز نجس را پاک نمى‌‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.

(۵۶) آبى که معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست که قبلا مطلق يا مضاف بوده، نجاست راپاک نمى‌‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است. ولى اگر به اندازه کر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد حکم به نجس بودن آن نمى‌‌شود.

(۵٧) آبى که عين نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير دهد، اگر چه کر يا جارى باشد نجس مى‌‌شود. ولى اگر بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاستى که بيرون آن است عوض شود، مثلا مردارى که پهلوى آب است بوى آن را تغيير دهد‌‌، نجس نمى‌‌شود‌‌.

(۵٨) آبى که عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير داده، چنانچه به کر يا جارى متصل شود، يا باران بر آن ببارد، يا باد باران را در آن بريزد، يا آب باران هنگام باريدن، از ناودان در آن جارى شود، و تغيير آن از بين برود پاک مى‌‌شود‌‌. و اگر قبل از اتصال به کر يا جارى يا باريدن باران تغيير از بين برود همين قدر که آب کر يا جارى به آن متصل شود و يا آب باران به آن برسد پاک مى‌‌شود و لازم نيست با آن مخلوط شود‌‌.

(۵٩) اگر چيز نجس را در کر يا جارى آب بکشند‌‌، آبى که بعد از بيرون آوردن از آن مى‌‌ريزد پاک و پاک کننده است‌‌.

(۶٠) آبى که پاک بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه‌‌، پاک است و پاک کننده نيز هست‌‌. و آبى که نجس بوده و معلوم نيست پاک شده يا نه‌‌،

نجس است‌‌.

(۶١) نيم‌خورده سگ‌‌، خوک و کافر‌‌، نجس و خوردن آن حرام است‌‌. و نيم‌‌خورده حيوانات حرام گوشت‌‌، پاک است ولى خوردن آن مکروه مى‌‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *