استفتاء احکام ارث, استفتائات

احکام ارث

6002. سوال: فردی ثلث خود را برای هزینه ازدواج دختر و پسر خود وصیّت نمود، آیا دختر و پسر به صورت مساوی سهم می‌برد یا چون هزینه‌های ازدواج دختر بیشتر است، متناسب با نیازهای ازدواجشان به آن‌ها سهم می‌رسد؟
جواب: تابع کیفیت وصیّت است و اگر وصیّت در این جهت اجمال دارد، آن دختر و پسر احتیاطاً با هم مصالحه کنند.
6003. سوال: منظور از ثلث در تقسیم ترکه میّت چیست؟
جواب: مقصود از ثلث مال که وصیّت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصیّت کننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات کمتر از زمان وصیّت شده باشد، وصیت او در ثلث اموال موجود نافذ است.
6004. سوال: اگر میّتی وصیّت خاصی نکرده باشد، تقسیم اموال او به چه صورت است؟
جواب: بعد از خارج کردن تجهیزات واجبه و دیون میّت، اعم از حقوق الله و حقوق النّاس، بر حسب تقسیم ارث بین ورثه قسمت می‌شود.
6005. سوال: دختری که به هنگام ازدواج، به علت ممکن نبودن فروش اموال به ارث گذاشته شده، سهمی به عنوان هزینه ازدواج از ثلث مال پدرش نصیبش نشده، آیا اکنون می‌توان از ثلث مال مقدار سهمش را جدا کرد و به او داد، در صورتی که وصیّت به ثلث برای این هزینه بوده است؟
جواب: اگر دین آن باقی است، باید پرداخت شود وگرنه احتیاطاً مصالحه شود، بلی اگر وصیت کننده سهم هر کدام را معیّن کرده، ظاهراً در هر صورت به او پرداخت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *