احکام, استحاضه, خون‌های سه گانه, غسـل

احکام استحاضه

(٣٨٢) در استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز یک وضو بگیرد و بنا بر احتیاط پنبه راعوض کند یاآب بکشد و ظاهر فرج را هم‌‌اگر خون به آن رسیده، آب بکشد.

(٣٨٣) در استحاضه متوسطه باید زن براى نماز صبح غسل کند و تا صبح دیگر براى نمازهاى خود بنا بر احتیاط واجب پنبه را اگر خونى شده عوض کند یا آب بکشد‌‌، و همچنین ظاهر فرج اگر نجس شده است؛ و وجوب وضو براى هر نماز در این صورت خالى از وجه نیست و این در صورتى است که استحاضه متوسطه پیش از نماز صبح یا در بین آن پیدا شود‌‌. ولى اگر بعد از نماز صبح تا پیش از نماز ظهر یا بین آن حاصل شود باید براى نماز ظهر غسل کند‌‌، و به همین ترتیب پیش از هر نماز یا بین هرنمازى که استحاضه متوسطه شده باید براى آن غسل کند‌‌. و اگر عمداً یا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نکند باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نکند باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید چه آن که خون بیاید یا قطع شده باشد‌‌.

(٣٨۴) در استحاضه کثیره علاوه بر کارهاى استحاضه متوسطه که در مسأله پیش گفته شد، باید براى هر نماز دستمال را عوض کند یا آب بکشد و یک غسل براى نماز ظهر و عصر و یکى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد و بنا بر احتیاط واجب با هرغسلى یک وضو هم بگیرد‌‌، بلکه براى نماز عصر و نماز عشا نیز باید بنا بر احتیاط واجب وضو بگیرد‌‌، و همچنین باید بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد‌‌. و اگر فاصله بیندازد، باید براى نماز عصر دوباره غسل کند‌‌، و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد باید براى نماز عشا دوباره غسل نماید.

(٣٨۵) اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید اگر چه زن براى آن خون، وضو و غسل را انجام داده باشد باید در موقع نماز وضو و غسل را بجا آورد.

(٣٨۶) اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند‌‌؛ و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود باید براى نماز مغرب و عشا غسل نماید.

(٣٨٧) اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود باید براى نماز ظهر و عصر یک غسل و براى نماز مغرب و عشا غسل دیگرى بجا آورد‌‌؛ و اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود، باید براى نماز مغرب و عشا غسل نماید.

(٣٨٨) زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد، فقط براى نماز اولى که مى‌‌خواند، باید کارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى بعد لازم نیست.

(٣٨٩) اگر زن نداند استحاضه او از چه قسم است، در صورت امکان باید مقدارى پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند و بیرون آورد و بعد از آن که فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است، کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد.

(٣٩٠) زن مستحاضه اگر پیش از آن که خود را وارسى کند، مشغول نماز شود با اینکه مى‌‌توانسته خود را وارسى کند‌‌، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثلا استحاضه‌‌اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است‌‌. و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه‌‌اش نبوده مثل آن که استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است.

(٣٩١) زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید، بنا بر احوط باید به آنچه مشکل‌‌تر است عمل کند، مثلا اگر نمى‌‌داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه متوسطه را بنا بر احوط انجام دهد و اگر نمى‌‌داند متوسطه است یا کثیره‌‌، باید کارهاى استحاضه کثیره را بنا بر احوط انجام دهد‌‌؛ ولى اگر بداند سابقاً کدام یک از آن سه قسم بوده باید به وظیفه همان قسم عمل کند‌‌.

(٣٩٢) زن مستحاضه اگر بداند از وقتى که مشغول وضو یا غسل شده خونى از او بیرون نیامده و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نیست و بیرون نمى‌‌آید‌‌، مى‌‌تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد‌‌.

(٣٩٣) مستحاضه کثیره و متوسطه وقتى کاملاً از خون پاک شد باید غسل کند، ولى اگر بداند از وقتى که براى نماز قبلى مشغول غسل شده دیگر خون نیامده، لازم نیست دوباره غسل کند.

(٣٩۴) زن مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد، باید دوباره غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود ولى اگر خون در داخل فضاى فرج نیاید غسل لازم نیست.

(٣٩۵) زن مستحاضه باید موقع غسل و وضو و بعد از آن تا آخرِ نماز‌‌، خود را از بیرون آمدن خون (‌‌در صورتى که براى او ضرر نداشته باشد‌‌) حفظ کند‌‌؛ و اگر مسامحه کرد و خونى خارج شد بنا بر احتیاط هرچه بجا آورده از غسل یا وضو یا نماز‌‌، دو مرتبه انجام دهد‌‌.

(٣٩۶) اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز، متوسطه یا کثیره شود باید کارهاى متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهدواگراستحاضه متوسطه کثیره شود باید کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد.

(٣٩٧) اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید براى نماز اول عمل کثیره و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را بجا آورد. مثلا اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شود، باید براى نماز ظهر غسل کند و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد.

(٣٩٨) اگر استحاضه کثیره‌‌، قلیله شود‌‌، باید براى نماز اول عمل کثیره و براى نمازهاى بعد عمل قلیله را انجام دهد‌‌. و نیز اگر استحاضه متوسطه‌‌، قلیله شود باید براى نماز اول‌‌، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قلیله را بجا آورد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *