استفتاء احکام حدود, استفتائات

احکام حدود

6141. سوال: اگ رچهار شاهد زنا برای ادای شهادت حاضر شوند، ولی پس از شهادت سه نفر، فرد چهارم شهادت ندهد، آیا بر آن سه نفر حدّ قذف جاری می‌شود؟
جواب: آن سه نفر محکوم به حدّ قذف می‌شوند، مگر این که چهارمی پیش از ادا، وفات کند یا آن سه نفر اطمینان داشته باشند که نفر چهارم هم شهادت می‌دهد و امتناع نخواهد کرد، که در صورت اطمینان شهود عدم رجوع به عدالت مقبوله و عدم امتناع همه، مشکل است حدّ قذف برای آن که مقبول السّهاده است، بلکه عدم ن اقرب است و در رجوع بعد از حکم، خصوص راجع، محدود می‌شود.(جامع المسائل، ج5، ص193)
6142. سوال: حکم ربودن خمر در صورت های زیر چیست؟
1). مسیحی از مسیحی دیگر خمر می‌رباید؟
جواب: حاکم شرع می‌تواند آن‌ها را بر طبق مذهب خودشان الزام کند، اگر اهل ذمّه باشد.
2). مسیحی از مسلمان خمر می‌رباید؟
جواب: مسلمان نمی‌تواند آن را مطالبه کند، زیرا مالیّت شرعیّه ندارد.
3). مسلمان از مسیحی خمر می‌رباید؟
جواب: مسیحی حق مطالبه دارد و احتیاط در تغریم غرامت برای مسیحی است، ولی حدّ سرقت ندارد.
6143. سوال: در صورتی که متّهم نزد نیروهای انتظامی یا دیگر ضابطین دادگستری و قاضی اوّل(قاضی تحقیق) به سرقت اقرار کند، ولی نزد قاضی صادر کننده‌ی رأی انکار کند، آیا جرم سرقت ثابت می‌شود؟
جواب: میزان این است که نزد قاضی‌ای که حاکم است، اقرار کند او ثابت شود وگرنه سرقت ثابت نمی‌شود.
6143. سوال: در صورتی که مال مسروقه را از سارق دیگری برباید، آیا سارق دوّم مستحقّ حدّ سرقت یا تعزیر می‌باشد؟ حکم استرداد عین مسروقه در این فرض چیست؟
جواب: سارق دوّم حدّ قطع ندارد و تعزیر هم که به حسب نظر حاکم است و از جهت غرامت مالی هم بقای عین استرداد می‌شود و با عدم بقا، مالک به هر کدام از سارق‌ها می‌تواند رجوع کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *