احکام

احکام ظرف‌‌ها‌‌

(٢٢۶) ظرفى که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده‌‌، خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است در صورتى که بداند ظرف موجب نجاست خوردنى مى‌‌شود‌‌؛ ولى اگر علم نداشت بنا بر احتیاط اجتناب کند‌‌؛ و همچنین نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایى که باید با چیز پاک انجام داد‌‌، استعمال کند‌‌. بلکه احتیاط واجب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را، اگر چه ظرف هم نباشد در استعمالاتى که مشروط به طهارت نیست هم استعمال نکنند‌‌.

(٢٢٧) خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره حرام است ولى نگهدارى و یا استعمال آنها در زینت اطاق حرام نمى‌‌باشد و در غیر زینت محل احتیاط است.

(٢٢٨) ساختن ظرف طلا و نقره براى استعمالِ حرام، حرام است‌‌؛ و در غیر این صورت حرام نیست و نیز مزدى که براى آن مى‌‌گیرند حرام نیست‌‌.

(٢٢٩) خرید و فروش ظرف طلا و نقره براى غیر استعمالات حرام اشکالى ندارد و پول و عوضى هم که فروشنده مى‌‌گیرد حرام نیست.

(٢٣٠) گیره استکان که از طلا یا نقره مى‌‌سازند اگر بعد از برداشتن استکان، ظرف به آن گفته شود، استعمال آن، چه به تنهایى و چه با استکان حرام است، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد.

(٢٣١) استعمال ظرفى که روى آن را آب طلا یا آب نقره داده‌‌اند اشکال دارد، اگر چه به حدى نباشد که دو ظرف متصل به حساب بیاید.

(٢٣٢) اگر فلزى را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند‌‌، چنانچه مقدار آن فلز به قدرى زیاد باشد که عرفاً به آن ظرف‌‌، ظرف طلا یا نقره نگویند‌‌، استعمال آن مانعى ندارد‌‌.

(٢٣٣) اگر انسان غذایى را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگر بریزد این استعمال جایز است‌‌. ولى اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد و خالى کردن ظرف اول براى آن نباشد که غذا خوردن از ظرف طلا یا نقره جایز نیست‌‌، این استعمال حرام مى‌‌باشد‌‌.

(٢٣۴) استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچارى براى غیر وضو و غسل اشکال ندارد‌‌.

(٢٣۵) استعمال ظرفى که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر، اشکال ندارد.

(٢٣۶) استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن و عطردان و سرمه‌‌دان اگر از طلا و نقره باشد خالى از اشکال نیست بلکه اظهر در عطردان و سرمه‌‌دان منع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *