احکام, امر به ‌‌معروف و نهى‌ ‌از منكر, خريد و فروش, معامله سَلَف

احکام معامله سَلَف

(١۶۴٧) انسان نمى‌‌تواند جنسى را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.

(١۶۴٨) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را که قرارداد کرده بدهد، مشترى باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، یعنى همان اوصاف را با زیادتى کمال دارا باشد، مشترى باید قبول نماید، مگر این که در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود که اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نیست قبول کند.

(١۶۴٩) اگر جنسى را که فروشنده مى‌‌دهد، پست‌‌تر از جنسى باشد که قرارداد کرده، مشترى مى‌‌تواند قبول نکند.

(١۶۵٠) اگر فروشنده به جاى جنسى که قرارداد کرده، جنس دیگرى بدهد، در صورتى که مشترى راضى شود اشکال ندارد.

 

فروش طلا به طلا و نقره به نقره

(١۶۵١) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌‌دار باشند یا بى‌‌سکه، در صورتى که وزن یکى از آنها زیادتر از دیگرى باشد، معامله حرام و باطل است.

(١۶۵٢) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است‌‌، و لازم نیست وزن آنها مساوى باشد‌‌.

(١۶۵٣) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزى را که قرار گذاشته‌‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است‌‌. و اگر مقدارى تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.

(١۶۵۴) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزى را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگرى مقدارى از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولى اختیار فسخ معامله براى کسى که حق خود را به طور ناقص دریافت کرده، ثابت است‌‌.

(١۶۵۵) اگر مقدارى خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقدارى خاک طلاى معدن را به آن مقدار طلاى خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است‌‌. ولى فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هرصورت که باشد اشکال ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *