احكام طهـارت, احکام, احکام تقلید

استبراء

استبراء عملى است مستحب‌‌، که مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى‌‌دهند و آن داراى اقسامى است و يک قسم آن که مطابق احتياط است به اين صورت مى‌‌باشد که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهير کنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بکشند و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌‌گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند‌‌.

(٧٨) آبى که بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان خارج مى‌‌شود و به آن «مَذْى» مى‌‌گويند‌‌، و آبى که گاهى بعد از منى بيرون مى‌‌آيد و به آن «وَذْى» گفته مى‌‌شود‌‌، و آبى که گاهى بعد از بول بيرون مى‌‌آيد و به آن «وَدْى» مى‌‌گويند (‌‌اگر بعد از خروج‌‌، بول به آن نرسيده باشد‌‌) پاک است‌‌. و چنانچه بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود‌‌، و شک کند که بول است يا يکى از اينها و يا مخلوط است‌‌، پاک مى‌‌باشد‌‌.

(٧٩) اگر انسان شک کند که استبراء کرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد که نداند پاک است يا نه، نجس مى‌‌باشد و چنانچه وضو گرفته باشد، باطل مى‌‌شود‌‌. ولى اگر شک کند استبرائى که کرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد که نداند پاک است يا نه، پاک مى‌‌باشد و وضو را هم باطل نمى‌‌کند.

(٨٠) کسى که استبراء نکرده اگر به واسطه آن که مدتى از بول کردن او گذشته، يقين کند بول در مجرا نمانده است و رطوبتى ببيند و شک کند که پاک است يا نه، آن رطوبت پاک مى‌‌باشد و وضو را هم باطل نمى‌‌کند.

(٨١) اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگيرد‌‌، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند که بداند يا بول است يا منى‌‌، واجب است احتياطاً غسل کند و وضو هم بگيرد‌‌. ولى اگر وضو نگرفته باشد‌‌، فقط گرفتن وضو کافى است‌‌.

(٨٢) براى زن استبراء از بول نيست و اگر رطوبتى ببيند و شک کند که پاک است يا نه‌‌، پاک مى‌‌باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمى‌‌کند‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *