احکام, غسل‌‌هاى مستحب, نماز

ترتيب نمازها

(۶٣۴) انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند باطل است.

(۶٣۵) اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است، نمى‌‌تواند نیت را به نماز عصر برگرداند مگر اینکه قصدش این بوده که نمازى که بر او واجب است بخواند و اشتباهاً کلمه ظهر را در نیت آورده است و یا اینکه خیال کرده ظهر را باید بخواند‌‌؛ و در صورت جائز نبودن عدول باید نماز را بشکند و نماز عصر را بخواند‌‌. و همین طور است در نماز مغرب و عشا‌‌.

(۶٣۶) اگر بعد از خواندن نماز عصر شک کرد که نماز ظهر را خوانده یا نه، بنا بر اظهر خواندن نماز ظهر واجب نیست اگر چه در وقت مشترک احوط است‌‌؛ و اگر در اثناء نماز عصر شک کرد که ظهر را خوانده یا نه، در صورتى که در وقت مشترک باشد عدول کردن او به نماز ظهر واجب نیست بلکه محل تأمل است و احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز عصر‌‌، ظهر را بخواند‌‌؛ و اگر وقت گذشته آن را قضا کند‌‌. و چنانچه وقت به قدرى کم است که بعد از خواندن نماز‌‌، مغرب مى‌‌شود (یعنى در وقت مختص به عصر شک کرد نمازظهر را خوانده یا نه) باید به همان نیت نماز عصر را تمام کند و نماز ظهرش قضا ندارد‌‌. اگر چه در قضا احتیاط خوب است‌‌.

(۶٣٧) اگر در نماز عشا‌‌، چه بعد از رکوع و چه پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، حکم آن مانند نماز عصر است که در مسأله قبل بیان شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *