احکام, تیمّم, غسل‌‌هاى مستحب

دستور تیمم

(۵٩٧) در تیمّم چهار چیز واجب است‌‌:

اول: نیت‌‌.

دوم: زدن تمام کف دو دست با هم بر چیزى که تیمّم به آن صحیح است‌‌. و بنا بر احتیاط واجب همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین کافى نیست‌‌.

سوم: کشیدن کف هردو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى‌‌روید تا ابروها و بالاى بینى‌‌، و بنا بر احتیاط واجب باید دست‌‌ها روى ابروها هم کشیده شود‌‌.

چهارم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست وبعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ‌‌.

(۵٩٨) تیمّم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند ولى احتیاط مستحب آن است که در تیمم بدل از غسل بلکه در هرتیمّمى‌‌، بعد از مسح پیشانى‌‌، یک بار دیگر کف دست‌‌ها را به زمین بزند و پشت دست‌‌ها را به همان صورتى که گفته شد با کف دست دیگر مسح نماید‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *