احكام شيردادن, احكام نگاه كردن, احکام

شرايط شير دادن

(١٩۶٣) شیر دادنى که موجب محرم شدن است، هشت شرط دارد:

١ ـ بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى که مرده است شیر بخورد، بچه به کسى محرم نمى‌‌شود.

٢ ـ شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه‌‌اى را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند، به واسطه آن شیر، بچه به کسى محرم نمى‌‌شود.

٣ ـ بچه‌‌، شیر را از پستان بمکد‌‌، پس اگر شیر را در گلوى او بریزند‌‌، مَحرَم نمى‌‌شود.

۴ ـ دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند به کسى محرم نمى‌‌شود.

۵ ـ شیر از یک شوهر باشد.

۶ ـ بچه به واسطه بیمارى شیر را قى نکند، ولى اگر قى کند، باز هم بنا بر احتیاط واجب کسانى که به واسطه شیر خوردن به آن بچه محرم مى‌‌شوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

٧ ـ پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز به طورى که در مسأله ١٩۶٧ گفته مى‌‌شود شیر کامل بخورد، یا مقدارى شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، بنا بر اظهر کافى است، ولى احوط این است که اگر بخواهند محرمیت به وجود آید، پانزده مرتبه شیر بدهند.

٨ ـ شیر، خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد.

(١٩۶۴) اگر پیش از تمام شدن دو سال، نُه مرتبه و بعد از آن، شش مرتبه شیر بخورد، به کسى محرم نمى‌‌شود، ولى چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده‌‌، بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقى باشد و بچه‌‌اى را شیر دهد، بنا بر اظهر آن بچه به کسانى که گفته شد، محرم مى‌‌شود.

(١٩۶۵) باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر زن دیگر را نخورد، ولى اگر کمى غذا بخورد که نگویند در بین دفعات شیر خوردن، غذا خورده اشکال ندارد، و نیز پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه‌‌، شیر زن دیگر را نخورد و در هردفعه بدون فاصله شیر بخورد‌‌، ولى اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند یا کمى صبر کند‌‌، به طورى که از وقتى که پستان در دهان مى‌‌گیرد تا وقتى که سیر مى‌‌شود یک دفعه حساب شود‌‌، اشکال ندارد‌‌.

(١٩۶۶) اگر زنى بچه‌‌اى را شیر داد که شیر از شوهر اولش بود ولى هنوز ده مرتبه نشده‌‌، مثلا بعد از طلاق از شوهر اول و تمام شدن عدّه با کسى ازدواج نمود و از او آبستن و داراى شیر شد، اگر بقیه شیر را از این شیر دوم به بچه بدهد، موجب محرم شدن نمى‌‌شود‌‌.

(١٩۶٧) اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌‌اى را شیر دهد، بعد شوهر دیگرى اختیار کند و از شیر آن شوهر هم بچه دیگرى را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم نمى‌‌شوند.

(١٩۶٨) اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنان به یکدیگر و به شوهر و به زنى که آنان را شیر داده محرم مى‌‌شوند.

(١٩۶٩) اگر کسى چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطى که گفته شد بچه‌‌اى را شیر دهند، همه آن بچه‌‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن‌‌ها محرم مى‌‌شوند.

(١٩٧٠) اگر کسى دو زن شیرده داشته باشد و یکى از آنان بچه‌‌اى را مثلا هشت مرتبه و دیگرى هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسى محرم نمى‌‌شود.

(١٩٧١) اگر زنى از شیر یک شوهر، پسر و دخترى را شیر کامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمى‌‌شوند.

(١٩٧٢) زنى که برادر انسان را شیر داده، به او محرم نمى‌‌شود.

(١٩٧٣) انسان نمى‌‌تواند با دو خواهر‌‌، اگرچه رضاعى باشند، یعنى به واسطه شیر خوردن‌‌، خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌‌اند، در صورتى که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو باطل است، و اگر در یک وقت نبوده، عقد اولى صحیح و عقد دومى، باطل مى‌‌باشد.

(١٩٧۴) اگر کسى دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد، به انسان محرم نمى‌‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *