احکام, غسـل

غسل ارتماسى

(٣۶٨) در غسل ارتماسى اگر به نیت غسل ارتماسى به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است‌‌، و احتیاط آن است که از اول فرو رفتن در آب نیت غسل کردن را داشته باشد به آنچه غسل ارتماسى با آن محقق و تمام مى‌‌شود و اظهر کفایت نیت در حال فرو رفتن مجموع بدن در آب است.

(٣۶٩) در غسل ارتماسى اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل، بدن را حرکت دهد غسل او صحیح است.

(٣٧٠) اگر بلافاصله بعد از غسل ارتماسى بفهمد که به جایى از بدن آب نرسیده، اگر جاى آن را بداند، شستن همان مقدار کافى است؛ و اگر جاى آن را نداند یا بعد از مدتى متوجه شود، باید دوباره غسل کند.