احکام, غسـل

غسل ترتيبى

(٣۶٣) در غسل ترتیبى باید به نیت غسل، اول سر و گردن‌‌، بعد طرف راست‌‌، بعد طرف چپ بدن را بشوید‌‌؛ و اگر عمداً یا از روى فراموشى یا به سبب ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است ولى چنانچه قصد قربت داشته و آنچه را که مقدّم داشته اعاده نماید غسل صحیح است؛ بنابراین در غسل ترتیبی شستن از بالا به پایین عرفاً ملاک است.

(٣۶۴) نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید.

(٣۶۵) براى آن که یقین کند هر سه قسمت یعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملا شسته، باید هر قسمتى را که مى شوید مقدارى از قسمت‌‌هاى دیگر را هم با آن قسمت بشوید.

(٣۶۶) اگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته و نداند کجاى بدن است باید دوباره غسل کند.

(٣۶٧) اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته ولى هنوز چیزى که وضو را باطل مى‌‌کند از او سر نزده است چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافى است، و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ را بشوید، بنا بر اظهر در اعتبار ترتیب سر با دو جانب و احوط در ترتیب بین دو جانب و اظهر در عدم اعتبار ترتیب از بالا به پایین در حال نسیان. و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید. و اگر در اثناء غُسل چیزى که وضو را باطل مى‌‌کند از او سر زده، احتیاط در این است که غسل را دو مرتبه به طور کامل انجام دهد و براى نماز و کارى که براى آن وضو لازم است وضو بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *