احکام, احکام اموات, غسـل

غسل مسّ ميت

(۴٧۴) اگر کسى بدن انسان مرده‌‌اى را که سرد شده (‌‌چه مسلمان باشد چه کافر‌‌) و غسلش نداده‌‌اند مسّ کند  ‌‌یعنى جایى از بدن خود را به آن برساند‌‌ـ باید غسل مسّ میت نماید‌‌، چه در خواب مسّ کند چه در بیدارى‌‌، با اختیار مسّ کند یا بى‌‌اختیار‌‌؛ ولى اگر حیوان مرده‌‌اى را مس کند غسل بر او واجب نیست. و اگر وظیفه به جاى غسل، تیمم دادن میت است اگر بعد از تیمم، کسى به میت مثلا دست بزند، بنا بر اظهر غسل کردن بر او واجب نمى‌‌شود اگر چه احتیاط مستحب این است که غسل کند.

(۴٧۵) براى مسّ مرده‌‌اى که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب‌‌نیست اگر چه جایى را که سرد شده مس نماید.

(۴٧۶) اگر موى خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موى میت یا موى خود را به موى میت برساند، غسل واجب نیست.

(۴٧٧) بچه‌‌اى که بعد از مردن مادر بدنیا مى‌‌آید، وقتى بالغ شد واجب است غسل مس میت کند.

(۴٧٨) اگر انسان، میتى را که سه غسل او کاملا تمام شده مس نماید، غسل بر او واجب نمى‌‌شود ولى اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود جایى از بدن او را مس کند اگر چه غسل سوم آن جا تمام شده باشد، باید غسل مس میت نماید.

(۴٧٩) اگر از بدن زنده یا مرده‌‌اى که غسلش نداده‌‌اند، قسمتى که داراى استخوان است جدا شود و پیش از آن که قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نماید، باید غسل مس میت کند‌‌.

(۴٨٠) براى مس استخوان و دندانى که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده‌‌اند، بنابر احتیاط واجب باید غسل کرد؛ و همچنین براى مس استخوانى که از زنده جدا شده و گوشت ندارد، بنابر احوط غسل واجب است.

(۴٨١) غسل مسّ میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند ولى کسى که غسل مس میت کرده، اگر بخواهد نماز بخواند، باید بنابر احوط وضو هم بگیرد.

(۴٨٢) اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید، یک غسل کافى است.

(۴٨٣) براى کسى که بعد از مس میت غسل نکرده است، جایز بودن توقف در مسجد و خواندن سوره‌‌هایى که سجده واجب دارد، خالى از وجه نیست گرچه احتیاط در اجتناب است ولى براى نماز و مانند آن باید غسل کند بلکه وضو نیز بنابر احتیاط بگیرد.

(۴٨۴) کسى که غسل مس میت بر او واجب شده اما غافل از تکلیف به غسل مس میت، غسل جنابت انجام داده در صورتى‌‌که این غسل به قصد انجام وظیفه واقع شده، کفایت از غسل مس میت مى‌‌کند.

(۴٨۵) بدن میتى که سرد نشده چنانچه با رطوبت مسّ شود‌‌، موجب نجاست است‌‌، اگرچه موجب غسل نیست‌‌.

(۴٨۶) اگر دیوانه یا بچه نابالغ میت را مس کند بعد از آنکه دیوانه، عاقل شد و بچه بالغ گردید‌‌، باید غسل مس میت نماید‌‌.

(۴٨٧) مس میت اجمالا ناقض وضو مى‌‌باشد‌‌.

(۴٨٨) با مس میت غسل واجب مى‌‌شود و فرقى نیست بین اینکه با رطوبت مس کند یا بدون رطوبت‌‌.

(۴٨٩) در صورتى که میتى را مس کند ولى معلوم نشود قبل از سرد شدن بوده یا بعد از سرد شدن‌‌، غسل واجب نیست‌‌.

(۴٩٠) شهید مانند کسى است که غسل داده شده‌‌، بنا بر این مس بدن او موجب غسل نیست‌‌؛ و همچنین کسى که قتل او به عنوان قصاص و یا حد واجب باشد و قبل از اجراى قصاص یا حد غسل کرده باشد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *