احکام, تیمّم, غسل‌‌هاى مستحب

نداشتن فرصت براى وضو يا غسل‌‌

(۵٨١) هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند‌‌، تمام نماز بعد از وقت خوانده مى‌‌شود‌‌، باید تیمم کند‌‌. و در صورتى که اگر وضو بگیرد یک رکعت از نماز را در وقت مى‌‌خواند و بقیه را خارج وقت، ولى اگر تیمم کند تمام نماز را در وقت مى خواند، مى تواند بنا بر اظهر هرکدام را خواست انجام دهد ولى احتیاط مستحب در تیمم و خواندن تمام نماز در وقت است. و اگر با تیمّم هم تمام نماز را نمى‌‌تواند در وقت بخواند باید بنا بر احوط بلکه اقرب وضو بگیرد و یک رکعت نماز را در وقت با وضو بخواند‌‌.

(۵٨٢)اگر عمداً نماز را به قدرى تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده ولى نماز او با تیمّم صحیح است.

(۵٨٣) کسى که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت براى نماز او مى‌‌ماند یا نه، باید تیمم کند.

(۵٨۴) کسى که به واسطه تنگى وقت تیمّم کرده، چنانچه بعد از نماز آبى که داشته از دستش برود، اگر چه تیمّم خود را نشکسته باشد، در صورتى که براى نمازهاى بعد وظیفه‌‌اش تیمّم باشد‌‌، باید دوباره تیمم نماید‌‌.

(۵٨۵) کسى که آب دارد، اگر به واسطه تنگى وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در بین نماز آبى که داشته از دستش برود، براى نمازهاى بعد مى‌‌تواند با همان تیمّم نماز بخواند‌‌.

(۵٨۶) اگر انسان به قدرى وقت دارد که مى‌‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهاى مستحبى آن مثل اقامه و قنوت بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهاى مستحبى آن بجا آورد، بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *