احکام, احکام زكات, راه ثابت شدن اول ماه

نصاب شتر

(١۵١٣) شتر دوازده نصاب دارد:

١ ـ پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

٢ ـ ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

٣ ـ پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

۴ ـ بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

۵ ـ ٢۵ شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

۶ – ٢۶ شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد‌‌.

٧ ـ ٣۶ شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد، و مادرش قابلیت حمل و مقاربت را داشته باشد‌‌.

٨ ـ ۴۶ شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد و قابلیت حمل را داشته باشد.

٩ ـ ۶١ شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

١٠ ـ ٧۶ شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشند.

١١ ـ ٩١ شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشند.

١٢ – ١٢١ شتر، و بالاتر از آن؛ که باید یا چهل تا، چهل تا، حساب کند و براى هرچهل تا، یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب کند و براى هرپنجاه تا، یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با هردو راه، یعنى چهل‌‌تایى و پنجاه‌‌تایى حساب کند، ولى در هرصورت باید طورى حساب کند که چیزى باقى نماند، یا اگر چیزى باقى مى‌‌ماند، از نُه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر ١۴٠ شتر دارد، باید براى صدتا‌‌، دو شترى که داخل سال چهارم شده و براى چهل‌‌تا‌‌، یک شترى که داخل سال سوم شده بدهد‌‌.

(١۵١۴) شترى که به عنوان زکات داده مى‌‌شود، باید مادّه باشد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.