استفتاء احکام روابط زن و مرد, استفتائات

نگاه

5144. سوال: منظور از قصد ربیه و لذّت چیست؟
جواب: نظر با ربیه، نگاهی است که همانند کسی که نظر سویی دارد، باشد، اگر چه خوف فتنه نباشد و لذت اعم از ربیه است، والله العالم.
5145. سوال: اگر انسان همان‌گونه که از دیدن یک باغ و گلستان لذّت می‌برد، از نگاه کردن به صورت انسان دیگر (مرد یا زن) لذّت ببرد، آیا حرام است؟ و مصداق قصد ربیه ولذّت به حساب می‌آید؟
جواب: ظاهراً نظر ربیه عبارت است از نگاهی شبیه به نگاه قصد کننده حرام است، اگر چه به عدم وقوع در حرام، علم داشته باشد.
5146. سوال: اگر در نگاه به نامحرم تحریکی نباشد، باز هم حرام است؟
جواب: اگر به مواضع محّرمه باشد، باز هم حرام است.
5147. سوال: نظر مرد به غیر وجه و کفّین دختر ممیّز غیر بالغ و همچنین نظر زن به پسر نابالغ ممیّز، بدون ربیه چگونه است؟
جواب: بنا بر احتیاط واجب نگاه کردن مرد بدن و موی دختری که نه سال قمری‌اش تمام نشده، ولی خوب و بد را می‌فهمد جایز نیست، اگر چه بدون قصد لذّت هم باشد. هم‌چنین نگاه کردن زن به بدن پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد، جایز نیست.
5148. سوال: اگر مرد به اعضای زن نامحرمی که همراه با زینت و آرایش است، هرر چند از مواضع استثنا باشد، مانند: چشم سرمه‌دار یا دست همراه با انگشتری، نگاه کند ولو با قصد لذّت هم نباشد، چه حکمی دارد؟
جواب: حرام است، زیرا خود این تزیّن و تبرّج معرضیّت برای فتنه و ریبه و شأنیّت برای فساد دارد و همین برای حرمت کافی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *