احکام, سجده سهو

کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز

(١٠٢٣) هرگاه چیزى از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، اگر چه یک حرف آن باشد، نماز باطل است.

(١٠٢۴) اگر دربین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده، یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده، باید نماز را بهم‌‌بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و اگر بعداز نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بجاآورد و اگر وقت گذشته قضا نماید.

(١٠٢۵) اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش فراموش کرده، نمازش باطل است، و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید، باید برگردد و دو سجده رابجا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز را تمام کند‌‌.

(١٠٢۶) اگر پیش از گفتن «‌‌السلام علینا‌‌» و «‌‌السلام علیکم‌‌» یادش بیاید که دو سجده رکعت آخر را بجا نیاورده، باید دو سجده را بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

(١٠٢٧) اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز نخوانده، باید مقدارى را که فراموش کرده بجا آورد.

(١٠٢٨) اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده، چنانچه کارى انجام داده که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد نماز را باطل مى‌‌کند، مثلا پشت به قبله کرده، نمازش باطل است، و در غیر این صورت باید فوراً مقدارى که فراموش کرده بجا آورد.

(١٠٢٩) هرگاه بعد از سلام عملى انجام دهد که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد نماز را باطل مى‌‌کند، مثلا پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید‌‌، که دو سجده آخر را بجا نیاورده نمازش باطل است بلکه اگر پیش از انجام کارى هم که نماز را باطل مى‌‌کند، یادش بیاید، دو سجده‌‌اى را که فراموش کرده بجا مى‌‌آورد و دوباره تشهد مى‌‌خواند و نماز را سلام مى‌‌دهد و براى سلامى که اول گفته است دو سجده سهو بجا مى‌‌آورد و بنا بر احتیاط واجب باید نماز را اعاده کند‌‌.

(١٠٣٠) اگر بفهمد نمازش را پیش از وقت خوانده‌‌، یا پشت به قبله یا با انحراف بیشتر از طرف راست و طرف چپ قبله بجا آورده‌‌، باید دوباره بخواند‌‌؛ و اگر وقت گذشته در صورتى که قبل از وقت خوانده باید قضا کند و اگر پشت به قبله خوانده بنا بر احوط قضا نماید‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *