احکام, غسل‌‌هاى مستحب, نماز, ‌‌نمازهاى مستحب‌‌

‌‌نمازهاى مستحب‌‌

(۶٣٨) نمازهاى مستحبى زیاد است و آنها را نافله گویند. در بین نمازهاى مستحبى به خواندن نافله هاى شبانه روز بیشتر سفارش شده و آنها، در غیر روز جمعه، سى و چهار رکعتند که هشت رکعت آن نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نافله عشا و یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح مى‌‌باشد. و چون دو رکعت نافله عشا راباید نشسته خواند، یک رکعت حساب مى‌‌شود. ولى در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه مى‌‌شود که تمام آن را مى‌‌توان قبل از ظهر بجا آورد.

(۶٣٩) از یازده رکعت نافله شب، هشت رکعت آن باید به نیت نافله شب و دو رکعت آن به نیت نماز « شَفْع » و یک رکعت آن به نیت نماز « وَتْر » خوانده شود‌‌. و دستور کامل نافله شب در کتاب‌‌هاى دعا گفته شده است‌‌.

(۶۴٠) نافله ظهر و عصر را در سفر یعنى در جایى که باید نماز ظهر و عصر را شکسته بخواند ساقط مى‌‌شود؛ و امّا در جایى که مخیر است نمازش را تمام و یا شکسته بخواند اظهر عدم سقوط نافله ظهر و عصر است؛ و امّا در نافله عشا اظهر عدم سقوط آن در سفر است ولى احتیاط این است که به نیت این که شاید مطلوب باشد بجا آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *